Wielkość tekstu:

Historia

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Wojaszówce, z siedzibą w Odrzykoniu, powstała 21.09.1956 roku. Początkowo siedziba biblioteki była w Domu Ludowym, następnie w Wiejskim Domu Ludowym, gdzie mieści się do dziś. Gminną Biblioteką została w 1997 roku, przejmując tą funkcję od Gminnej Biblioteki Publicznej w Bratkówce. Pierwszym kierownikiem biblioteki był Stanisław Zawalski, później Zofia Nawrocka. Ponad dwadzieścia lat biblioteką kierowała Krystyna Słowik. Od roku 2009 funkcję dyrektora GBP w Wojaszówce z siedzibą w Odrzykoniu pełni Anna Błaszkiewicz.

 

Filię w Bratkówce utworzono w 1949 r., kierowała nią Janina Szarek. Od 1998 roku bibliotekę prowadziła Anna Błaszkiewicz, obecnie filię w Bratkówce prowadzi Katarzyna Blicharczyk – Marszałek.

 

Historia biblioteki obecnej Filii w Wojaszówce, sięga 1908 roku, kiedy to z inicjatywy ks. Adama Wesolińskiego utworzono „Kółko Rolnicze”, a przy nim otwarto czytelnię, która liczyła wówczas 170 woluminów. W latach 30. „Kółko Rolnicze” znacznie powiększyło księgozbiór. Jednak wraz z wybuchem II wojny światowej działalność Kółka jak i czytelni zamarła. Dopiero w latach 50. biblioteka razem z punktami bibliotecznymi w Łękach Strzyżowskich, w Przybówce i Bajdach, ponownie wznowiła swoją działalność.

 

W latach 60. biblioteka mieściła się w budynku GRN, a później w budynku pana Kowalczyka, w tym czasie kierownikiem biblioteki była Helena Zięba. W 1972 roku został opracowany Statut Biblioteki w Wojaszówce, w latach 70. biblioteka została przeniesiona do nowego budynku Domu Ludowego. Od tamtej pory jeszcze kilkanaście razy zmieniała lokalizację. Obecnie znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Wojaszówce, do sierpnia 2013 roku bibliotekę prowadziła Kazimiera Witkoś (1985 do 2013), następnie zastapiła ją Magdalena Krygowska (do 2021 r.). Aktualnie prowadzona jest przez Justynę Szura.

 

Filia w Łękach Strzyżowskich powstała w 1963 roku. Biblioteka znajdowała się w małym pomieszczeniu w drewnianym budynku. Liczyła wtedy 700 woluminów.
W 1976 roku, kiedy wybudowano Dom Strażaka, przeniesiono tam bibliotekę. Początkowo zajmowała na piętrze dwa pomieszczenia, później przeniesiono ją do większego lokalu po klubo-kawiarni. Od 1963 roku aż do 1985 roku placówkę prowadziła Helena Zięba. W latach 1985 – 1986 w bibliotece pracowała Małgorzata Tabak. Cały rok 1987 biblioteka była nieczynna. Pod koniec grudnia 1987 roku zaczęła w niej pracować Paulina Syrek (1987-2019), następnie stanowisko bibliotekarza objęła Justyna Szura. Od 2021 bibliotekę prowadzi Barbara Nowak.

 

W 2008 roku w GBP w Odrzykoniu miało miejsce seminarium szkoleniowe dla bibliotekarzy z powiatu krośnieńskiego. W roku 2009 Filia w Wojaszówce wzbogaciła się o nowy sprzęt komputerowy. Został utworzony m.in. punkt dostępu do Internetu.

 

Obecnie GBP w Odrzykoniu posiada filie w miejscowościach: Bratkówka, Łęki Strzyżowskie i Wojaszówka.

 

W roku 2010 powiększono lokal w filii w Bratkówce, a filię w Wojaszówce przeniesiono do lokalu w Urzędzie Gminy.

 

GBP w Odrzykoniu posiada czytelnię internetową z trzema komputerami, które pozyskano w ramach programu „Ikonka”. Filia w Bratkówce w roku 2012 została wyremontowana. Było to możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego PROW2007-2013. Wykonano m.in.: remont sali i świetlicy, gdzie wykonano podwieszane sufity, wymieniono okna i drzwi, odnowiono i pomalowano tynki wewnętrzne, wykonano remont korytarza.

2015 rok - Biblioteka rozpoczęła elektroniczną rejestrację Czytelników w programie MAK+.

 

The history


The Communal Public Library of Wojaszówka, with the headquarters in Odrzykoń, came into existence on September 21st 1956. At the beginning its headquarters was situated in the Community Centre, then in the rural Community Centre where it is now. It became a communal library in 1997, taking over from the Communal Public Library of Bratkówka. The first director of the library was Stanisław Zawalski, then Zofia Nawrocka. The library was run by Krystyna Słowik for over 20 years. Since 2009 Anna Błaszkiewicz has been the director of the Communal Public Library of Wojaszówka with the headquarters in Odrzykoń.
The branch in Bratkówka was created in 1949 and it was run by Janina Szarek. From 1998 the library was run by Anna Błaszkiewicz, at the present time it is run by Katarzyna Blicharczyk-Marszałek.
The history of the current branch in Wojaszówka goes back to 1908, when, on the initiative of the Reverend Adam Wesoliński, was created the “Agricultural Circle” and a reading room, which, at that time, had merely 170 books. In the 30’s the Agricultural Circle increased considerably its collection of books. However, as the Second World War broke out, the Circle as well as the library stopped their activity. Only in the 50’ s the library, along with its branches in Łęki Strzyżowskie, Przybówka and Bajdy, were reopened again.
In the 60’ s the library was situated in the building of the Communal National Council, then it was moved to the Mr. Kowalczyk’ s building. At that time its director was Helena Zięba. In 1972 the Wojaszówka Library Statute was developed, in the 70’s the library was relocated to the new building of the Community Centre. Since then, its location was changed for at least a dozen times. The library is now situated in the Communal Office of Wojaszówka, it was run by Kazimiera Witkoś until August 2013. The branch is currently run by Magdalena Krygowska.
The branch in Łęki Strzyżowskie was created in 1963. The library was situated in a small room in a wooden building. Back then, it contained 700 books. In 1976, when the firehouse was built, the library was moved there. At the beginning it occupied two rooms on the floor, later it was moved to a bigger place, a former cafe. From 1985 to 1986 the facility was run by Helena Zięba. In the years 1985-1986 Małgorzata Tabak worked in the library. The library remained closed for the entire year of 1987. Only at the end of December 1987 Paulina Syrek began to work there. She’ s run the library since then.
In 2008 in the Communal Public Library of Odrzykoń was held a training seminar for the librarians from the Krosno District. In 2009 the branch in Wojaszówka was enriched with a new computer hardware. It was created an internet access point.
Nowadays the Communal Public Library of Odrzykoń has its branches in the villages: Bratkówka, Łęki Strzyżowskie and Wojaszówka.
In 2010 the premises of the branch in Bratkówka was enlarged, and the branch of Wojaszówka was moved to the premises of the Communal Office .
In the Communal Public Library of Odrzykoń there is an internet access point with three computers which were acquired within the program “Ikonka”. The branch in Bratkówka was renovated in 2012 thanks to the subventions of the European Union, within the project “Renewal and development of the village”, included in the Rural Development Programme 2007-2013. They have renovated the room and the after-school club where they have made suspended ceilings, they have replaced the doors and windows, they have renovated and painted the internal plasters, and they have renovated the corridor.
In 2015 the library began an electronic registration of its users in the MAK+ software.

 

Tłumaczenie: Sylwia Leśniak

 

La storia


La Biblioteca Comunale Pubblica di Wojaszówka con la sede a Odrzykoń é stata fondata il 21 settembre 1956. All’ inizio la sede della biblioteca era situata presso la Casa del Popolo, poi nella Casa del Popolo rurale dove si trova tuttora. La Biblioteca diventa comunale nel 1997, assumendo la fuzione precedentemente svolta dalla Biblioteca Comunale di Bratkówka. Il primo direttore della biblioteca era Stanisław Zawalski, poi Zofia Nawrocka. Per oltre vent’ anni la biblioteca era gestita da Krystyna Słowik. A partire dal 2009 Anna Błaszkiewicz ricopre il ruolo di direttore della Biblioteca Comunale Pubblica di Wojaszówka con la sede a Odrzykoń.
La succursale a Bratkówka é stata creata nel 1949, era gestita da Janina Szarek. Dal 1998 la biblioteca era gestita da Anna Błaszkiewicz. Oggi la gestione della succursale a Bratkówka é affidata a Katarzyna Blicharczyk-Marszałek.
La storia della succursale della biblioteca a Wojaszówka risale al 1908, quando, su iniziativa del Padre Adam Wesoliński, fu creato il „Circolo Agrario” e insieme ad esso una sala di lettura che all’ epoca disponeva di 170 libri. Negli anni ’30 il „Circolo Agrario” ha arricchito notevolmente la collezione. Tuttavia, con lo scoppio della seconda guerra mondiale, l’ attivitá del circolo e della sala di lettura é stata sospesa. Solo negli anni ’50 fu riaperta la biblioteca insieme alle sue succursali a Łęki Strzyżowskie, Przybówka e Bajdy.
Negli anni ’60 la biblioteca si trovava nell’ edificio della GRN, poi fu spostata nel palazzo del signor Kowalczyk. All’ epoca il direttore della biblioteca era Helena Zięba. Nel 1972 é stato sviluppato lo Statuto della Biblioteca di Wojaszówka. Negli anni ’70 la biblioteca fu trasferita nella nuova sede della Casa del Popolo. Da allora in poi, la sede della biblioteca é stata cambiata piú di dieci volte. Attualmente la biblioteca é situata nell’ edificio dell’ Ufficio Comunale di Wojaszówka, fino ad agosto2013 la biblioteca era gestita da Kazimiera witkoś. Oggi la succursale é gestita da Magdalena Krygowska.
La succursale di Lęki Strzyżowskie nasce nel 1963. La biblioteca si trovava in un piccolo locale in un edificio in legno. Disponeva di 700 libri. Nel 1976 fu costruita la caserma dei pompieri e vi fu spostata la biblioteca. All’ inizio occupava due vani del piano, in seguito é stata trasferita in un locale piú grande che prima acoglieva una caffetteria. Dal 1963 al 1985 la struttura era gestita da Helena Zięba. Negli anni 1985-1986 nella biblioteca lavorava Małgorzata Tabak. La biblioteca é rimasta chiusa per tutto il 1987. Verso la fine di dicembre 1987 inizió a lavorarvi Paulina Syrek, che tuttora gestisce la biblioteca.
Nel 2008 nella Biblioteca Comunale Pubblica di Odrzykoń si tenne un seminario di formazione per i bibliotecari della Provincia di Krosno. Nel 2009 nella succursale di Wojaszówka é stata introdotta l’ attrezzatura informatica. Inoltre é stato creato un punto d’ accesso a internet.
Al giorno d’ oggi, la Biblioteca Comunale Pubblica possiede succursali a Bratkówka, Łęki Strzyżowskie e Wojaszówka.
Nel 2010 il locale della succursale di Bratkówka é stato ingrandito, mentre la succursale di Wojaszówka é stata spostata nella sede dell’ Ufficio Comunale.
Attualmente la Biblioteca Comunale di Odrzykoń dispone di un punto internet con tre computer acquistati grazie al programma “Ikonka”. Nel 2012 la succursale di Bratkówka é stata ristrutturata. Ció é stato possibile grazie ai finanziamenti dell’ Unione Europea nell’ ambito del progetto “Rinnovo e sviluppo del villaggio” incluso nel Programma di Sviluppo delle Zone Rurali 2007-2013. Sono state ristrutturate la sala di lettura e la sala del doposcuola, dove sono stati realizzati dei controsoffitti, sono state cambiate le porte e finestre, sono stati rinnovati e dipinti gli intonaci interni, é stato ristrutturato il corridoio.
Nel 2015 la Biblioteca ha avviato il registro elettronico dei lettori nel programma MAK+.

 

Tłumaczenie: Sylwia Leśniak

 

Galeria

View the embedded image gallery online at:
http://biblioteka.odrzykon.pl/historia#sigFreeIdf645e65f76