Wielkość tekstu:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 • Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w Gminnej Bibliotece Publicznej – centrali oraz jej filiach jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wojaszówce z/s w Odrzykoniu ul. Władysława Jagiełły 1 38 - 406 Odrzykoń Tel. 013 43 117 18
 • W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane są w celu obsługi użytkowników biblioteki, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, ochrona materiałów bibliotecznych, dochodzenia roszczeń z tytułu nieterminowego zwrotu materiałów bibliotecznych
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Ustawa o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r., Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej) art. 6 ust. 1 lit c i e RODO oraz na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO w celu zgodnym z jej treścią.
 • Odbiorcą danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Pani/Pana praw.
 • Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli nie jest to ograniczone poprzez inne przepisy prawne.
 • W sytuacjach gdzie przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług Gminnej Biblioteki Publicznej oraz realizacji celów wymienionych w pkt. 3
 • Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane naruszą przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

  

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WOJASZÓWCE Z/S W ODRZYKONIU
 


§ 1


Regulamin korzystania z materiałów i usług, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady korzystania z materiałów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojaszówce z/s w Odrzykoniu wraz z filiami, zwanej dalej „Biblioteką”:

 

 • Postanowienia Regulaminu dotyczą wszystkich Czytelników oraz Użytkowników korzystających z materiałów i usług Biblioteki.
 • Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 • Czytelnik- rozumie się przez to osobę, która spełnia warunki uprawniające, zgodnie z Regulaminem Wypożyczalni do korzystania z materiałów i usług bibliotecznych, zaakceptował oraz zobowiązał się stosować ten Regulamin poprzez oświadczenie w Karcie zobowiązania Mak Plus oraz wypełniła papierową kartę zapisu i zobowiązania bibliotecznego.
 • Użytkownik- rozumie się przez osobę, która zapoznała się z Regulaminem Wypożyczalni, a bibliotekarz wpisał jego dane ( imię, nazwisko, adres- dla osób niezapisanych, bez karty bibliotecznej) do Rejestru Użytkowników Czytelni Multimedialnej.
 • Każdy Czytelnik i Użytkownik Biblioteki powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień.
 • Podpis o akceptacji i zapoznaniu się z treścią Regulaminu Czytelnik składa na karcie zobowiązania.Biblioteka jest instytucją kultury o charakterze publicznym działającą na podstawie:
 • Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539 z póź. Zm.),
 • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 114 poz. 493 z póź. Zm.),
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.),
 • ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z póź. Zm.),
 • statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojaszówce z/s w Odrzykoniu.
 • Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wojaszówce z/s w Odrzykoniu, ulica Władysława Jagiełły 1, 38-406 Odrzykoń
 • Dane użytkowników wykorzystywane będą do celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki. Biblioteka jest uprawniona do przetwarzania danych Użytkowników na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 39 ze zm.). Biblioteka ma obowiązek przetwarzania informacji o grupie społeczno-zawodowej wynikający z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 1996, Nr 88 poz. 439 ze zm.).

 

§ 2

 

 • Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy, którzy są czytelnikami biblioteki.
 • Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 • Przy zapisie zgłaszający się powinni: okazać dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport), podpisać kartę zapisu i  zobowiązania, co jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Biblioteki. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat, kartę zapisu i zobowiązania podpisuje rodzic lub opiekun.
 • Przy elektronicznym systemie rejestracji czytelników i wypożyczeń czytelnik otrzymuje bezpłatnie plastikową kartę biblioteczną. W przypadku zgubienia lub kradzieży karty bibliotecznej czytelnikowi wystawiany jest duplikat w postaci wydruku z systemu MAK +. Czytelnik jest zobowiązany poinformować o utracie karty Bibliotekę. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby nieupoważnione.
 • Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie danych osobowych.
 • Biblioteka corocznie uaktualnia dane Czytelnika.
 • Po upływie 3 lat od zaprzestania korzystania z Biblioteki, dane osobowe Czytelnika, 
 • który ma uregulowane zobowiązania wobec niej, zostaną usunięte z bazy Czytelników, 
 • a karta zapisu i zobowiązania zniszczone w niszczarce.
 • Biblioteka zobowiązana jest do przechowywania aktualnej Karty Czytelnika oraz Karty zapisu i zobowiązania


 
§ 3

 

 • W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
 • Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w Gminnej Bibliotece Publicznej – centrali oraz jej filiach jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wojaszówce z/s w Odrzykoniu ul. Władysława Jagiełły 1 38 - 406 Odrzykoń Tel. 0 13 43 117 18
 • W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na wyżej podany adres. 
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane są w celu obsługi użytkowników biblioteki, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, ochrony materiałów bibliotecznych, dochodzenia roszczeń z tytułu nieterminowego zwrotu materiałów bibliotecznych
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Ustawa o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r., Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej) art. 6 ust. 1 lit c i e RODO oraz na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO w celu zgodnym z jej treścią. 
 • Odbiorcą danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Pani/Pana praw.
 • Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli nie jest to ograniczone poprzez inne przepisy prawne.
 • W sytuacjach gdzie przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług Gminnej Biblioteki Publicznej oraz realizacji celów wymienionych w pkt. 3
 • Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane naruszą przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

 

§ 4

 

 

 • W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.
 • Czytelnik przychodząc do wypożyczalni zostawia teczkę lub torbę w miejscu do tego wyznaczonym.
 • Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Czytelnika.
 • W wypożyczalni obowiązuje zakaz spożywania posiłków.
 • Na terenie Biblioteki zabronione jest zachowanie uciążliwe dla innych Czytelników oraz zakłócające świadczenie usług bibliotecznych, m.in. prowadzenie głośnych rozmów, głośne nastawianie odtwarzaczy osobistych oraz korzystanie z telefonów komórkowych. Bibliotekarz ma prawo wyprosić Użytkownika nieprzestrzegającego tych zasad.

 

§ 5

 

 • Wypożyczać można jednocześnie 5 woluminów, w każdej placówce bibliotecznej na terenie Gminy Wojaszówka. Dopuszcza się możliwość czasowego zwiększenia limitu w szczególnych okolicznościach za zgodą bibliotekarza.
 • Książki z działu beletrystyki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni. 
 • Książki naukowe i popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni. Po tym terminie następuje wysyłanie upomnień.
 • Na prośbę czytelnika Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 • Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 2, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 • Osoby, które udostępniły Bibliotece swój adres e-mailowy otrzymują informacje o zbliżającym się terminie zwrotu książek, a także upomnienia drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 • Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 • Książki zarezerwowane czytelnik powinien odebrać w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o ich dostępie.
 • W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych Bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka.
 • - na prośbę czytelników Biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych Bibliotek na terenie gminy.
 • Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą tych czytelników.
 • Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.
 • Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

 

§ 6

 

 • Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

   

 • Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.
 • Za zagubioną książkę czytelnik może za zgodą bibliotekarza, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej - inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.
 • Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekarza odmawia zwrotu książki, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 • Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stale pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Urzędu Gminy w Wojaszówce.

 

§ 7

 

 

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 roku.
 • Traci moc dotychczasowy Regulamin obowiązujący w Bibliotece.

 

 

REGULAMIN IMPREZ W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W WOJASZÓWCE Z/S W ODRZYKONIU

 

Postanowienia ogólne

 

 • Regulamin określa udział w imprezach organizowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wojaszówce z/s w Odrzykoniu i jej filiach, zwaną dalej Organizatorem.
 • Przez imprezę rozumie się prelekcję, szkolenie, spotkanie autorskie, lekcję biblioteczną, konkurs, wydarzenia plenerowe i wszelkie wydarzenia kulturalne, edukacyjne i rozrywkowe organizowane lub współorganizowane przez bibliotekę.
 • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi w trakcie imprezy ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych nauczyciele, wychowawcy przedszkoli lub inni opiekunowie grupy.
 • Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

 

Zgłoszenie uczestnictwa

 

 • Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.
 • Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z Organizatorem.
 • W przypadku, gdy liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w imprezie.

 

Zmiana terminu i programu imprezy

 

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie imprez oraz terminów ich organizacji.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników.
 • Informacja dotycząca odwołania imprezy oraz ewentualnego wyznaczenia nowego terminu jest kierowane bezpośrednio do Uczestnika telefonicznie na wskazany numer w zgłoszeniu lub osobiście.

 

Opłaty za imprezy i warunki płatności

 

 • Imprezy organizowane przez bibliotekę są bezpłatne.

 

Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika

 

 • W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
 • Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w Gminnej Bibliotece Publicznej – centrali oraz jej filiach jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wojaszówce z/s w Odrzykoniu ul. Władysława Jagiełły 1 38 - 406 Odrzykoń Tel. 0 13 43 117 18
 • W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na wyżej podany adres.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane są w celu uczestnictwa w imprezie organizowanej przez bibliotekę.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO w celu zgodnym z jej treścią.
 • Odbiorcą danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa Pani/Pana dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, jednakże przekazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Pani/Pana praw.
 • Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane. 
 • Dane osobowe/ zapisy fotograficzne, filmowe pozyskane od Uczestnika umieszczone na stronie internetowej Organizatora są przechowywane bez ograniczenia czasowego, do wycofania zgody lub skorzystania z odpowiednich praw przez osobę, której dane dotyczą.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli nie jest to ograniczone poprzez inne przepisy prawne.
 • W sytuacjach gdzie przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w imprezach, konkursach organizowanych przez bibliotekę.
 • Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane naruszą przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.


Odpowiedzialność

 

 • Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody Organizatora i Prelegenta.
 • Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.


Bezpieczeństwo

 

 • W trakcie zajęć otwartych, prowadzonych w grupach, odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci spoczywa na rodzicach / opiekunach.
 • Rodzice/Opiekun pozostawia dziecko pod opieką osoby prowadzącej zajęcia na własną odpowiedzialność oraz podejmuje decyzję w sprawie samodzielnego opuszczenia przez dziecko zajęć po ich zakończeniu. W sytuacji, gdy rodzic nie wyraża zgody na samowolne opuszczenie zajęć przez dziecko, zobowiązany jest do odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach.
 • Rodzic/Opiekun prawny jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o samodzielnym powrocie dziecka do domu. Po zakończeniu zajęć i zadeklarowanej zgodzie rodzica na samowolne opuszczenie zajęć przez dziecko po ich zakończeniu osoba prowadząca zajęcia oraz bibliotekarz nie bierze odpowiedzialności za powrót dziecka do domu.
 • Uczestnik zobowiązuje się dostosować do wytycznych prowadzącego zajęcia. Zabronione jest samowolne opuszczanie zajęć przed ich zakończeniem. Organizator nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzach lub salach i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach. Uczestnicy imprez zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
 • W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika biblioteki.
 • Zabrania się uczestniczenia w imprezach osobom nietrzeźwym oraz znajdującym się pod wpływem innych środków odurzających oraz głośnego i nieprawidłowego zachowania, zakłócającego przebieg imprezy.


Przepisy końcowe

 

 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.
 • Wszelkie zmiany w regulaminie- stałe lub tymczasowe- zostaną opublikowane na stronie: http://www.biblioteka.odrzykon.pl/
 • W kwestiach dotyczących przebiegu imprez nieprzewidzianych niniejszym regulaminem głos rozstrzygający ma Organizator.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZYTELNI MULTIMEDIALNEJ W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W WOJASZÓWCE Z/S W ODRZYKONIU I JEJ FILIACH

 


§ 1. Zasady ogólne

 

 • Korzystanie z Czytelni Multimedialnej przysługuje każdemu użytkownikowi na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 • Podstawą do korzystania z usług internetowych jest zapoznanie się z regulaminem Czytelni Multimedialnej.
 • Każdorazowe udostepnienie komputera, Internetu i ksero odnotowywane jest przez bibliotekarza w Rejestrze Użytkowników ( imię, nazwisko, adres- w przypadku osób nie będącymi czytelnikami biblioteki). W przypadku użytkowników Czytelni Multimedialnej niebędącymi czytelnikami biblioteki, bibliotekarz żąda okazania dokumentu tożsamości, w celu wpisania do rejestru.
 • Rejestr Użytkowników Multimedialnych przechowywany jest przez okres 3 lat.
 • Przed przystąpieniem do pracy użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia stanu sprzętu i zgłoszenia bibliotekarzowi wszelkich nieprawidłowości.
 • Użytkownicy mają prawo do korzystania z Czytelni Multimedialnej na zasadach określonych w §2 Regulaminu.
 • Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi osób:
 • Zachowujących się agresywnie wobec innych użytkowników lub bibliotekarzy,
 • Używających słów powszechnie uważanych za obraźliwe,
 • Będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
 • Które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla użytkowników Biblioteki i bibliotekarzy.


§2. Zasady korzystania

 

 • Korzystanie z Czytelni Multimedialnej jest bezpłatne.
 • Czytelnik może korzystać ze stanowiska komputerowego przez 1 godz. Istnieje możliwość przedłużenia pracy, jeżeli są wolne stanowiska.
 • Biblioteka zastrzega sobie prawo do monitorowania stanowiska w Czytelni Multimedialnej.
 • Czytelnik może zapisywać wyniki pracy na własnym nośniku.
 • Wydruki i kopie dokumentów są wykonywane nieodpłatnie przy stanowisku dyżurującego bibliotekarza za jego zgodą i w miarę możliwości czasowych. W szczególnych okolicznościach za zgodą bibliotekarza można wydrukować lub odbić na ksero dokument w liczbie do 2 stron. Wydruki zawierające ilustracje, zdjęcia można wydrukować w liczbie 1 strona.
 • Na prośbę czytelnika bibliotekarz może pomóc w kopiowaniu i przesyłaniu danych.
 • Powielanie na ksero, skanowanie dokumentów odbywa się w obecności Użytkownika i w jego obecności jest kasowane lub niszczone.
 • Historia przeglądania stron internetowych jest czyszczona automatycznie.
 • Kończąc pracę przy komputerze, użytkownik zobowiązany jest usunąć zapisane dane przez dyżurującego bibliotekarza pod koniec dnia.
 • Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez użytkownika w pamięci komputera dane.
 • Użytkownikowi zabrania się instalowanie oprogramowania oraz zmian w konfiguracji systemu operacyjnego.
 • Użytkownikowi nie wolno wyszukiwać informacji niezgodnych z prawem i nieobyczajnych.
 • Zabrania się spożywania posiłków i picia napojów przy stanowisku komputerowym.
 • W Czytelni Multimedialnej obowiązuje zakaz głośnego zachowania. Dźwięk odtwarzany podczas pracy nie może być uciążliwy dla innych użytkowników Czytelni oraz bibliotekarza.

 

§3. Odpowiedzialność użytkowników

 

 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez siebie szkody. Odpowiedzialny jest również za straty i nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu oraz sprzętu.
 • Bibliotekarz może odmówić dostępu do stanowisk komputerowych, jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niezgodne z Regulaminem.